Undersøgelser af beslaglagte stoffer – Københavns Universitet

Retsmedicin > Om instituttet > Retskemi > Beslaglagte stoffer

Undersøgelser af beslaglagte stoffer

Retskemisk Afdeling udfører undersøgelser for politiet af beslaglagte effekter, som politiet mistænker for at indeholde ulovlige, euforiserende stoffer eller dopingmidler. Der kan være tale om fx pulver, tabletter, plantemateriale eller genstande, hvor der kan være pulverrester eller usynlige spor af narkotika.

Hvordan analyseres prøven?

Hver effekt i sagen tildeles og mærkes med et unikt nummer og registreres med politijournalnummer, kosternummer (politiets eget effektnummer) og en beskrivelse i afdelingens IT-system. Mængden af prøvemateriale opvejes på kalibrerede vægte.

Analysen starter med, at effekten (eller en delprøve) opløses, ekstraheres eller aftørres, så stofferne herefter findes i en opløsning.

Stofferne i opløsningen separeres fra hinanden ved passage gennem en analysekolonne. Herefter påvises de i et tilkoblet massespektrometer. I massespektrometeret foretages en specifik molekylær identifikation, da der kontinuert optages massespektre af stofferne. Massespektret er et kemisk aftryk af stoffet og er derfor velegnet til specifik identifikation af både kendte og til en vis grad ukendte stoffer.

Alle effekter analyseres to gange for at sikre et korrekt resultat, så vidt muligt på to uafhængigt udtagne delprøver og ved to forskellige teknikker.

For de hyppigt forekommende euforiserende stoffer bestemmes koncentrationen eller mængden af ulovligt stof, fx et amfetaminpulvers styrke i procent eller milligrammængden af ecstasy i en tablet.

Undersøgelsesresultaterne udfærdiges på en erklæring, som indgår i retssagen mod den/de sigtede.

Hvad findes der af supplerende undersøgelser?

Efter anmodning fra politiet kan afdelingen foretages supplerende undersøgelser, fx:

  • sammenlignende undersøgelse af om flere forskellige, beslaglagte effekter kan hidrøre fra samme parti
  • udbytteberegninger vedrørende cannabisdyrkning
  • massefyldebestemmelser
  • dosis-omregninger, fx fra nyt designerdrug til almindelig ecstasy
  • udtalelser ifm. supplerende spørgsmål


Hvem samarbejder Retskemisk Afdeling med?

De retskemiske analyser indgår i Sundhedsstyrelsens overvågning af forekomsten af euforiserende stoffer.

Fund af nye, euforiserende stoffer indberettes til Sundhedsstyrelsen, som undersøger stoffets eventuelle misbrugspotentiale og sundhedsskadelige virkninger. På basis af dette vurderes, om stoffet bør optages på listen over euforiserende stoffer.

Analyserne indgår i to årlige opgørelser vedrørende forekomsten af narkotikapulver på brugerniveau i de større byer ("Narkotika på gadeplan") og forekomsten af ecstasy-tabletter og nye, euforiserende stoffer ("Illegale stoffer i Danmark").

De tre retskemiske afdelingers indberetninger til Sundhedsstyrelsen samt den årlige opgørelse vedrørende nye, euforiserende stoffer anvendes også til Danmarks indberetninger til European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). EMCDDA sender til gengæld advarsler ud til alle medlemslandene hver gang et nyt, euforiserende stof er påvist i et af landene. Dette system kaldes Early Warning Systemet og sikrer, at landene gensidigt holder hinanden orienterede om de nyeste stoffer.