Lov om euforiserende stoffer i trafikken – Københavns Universitet

Retsmedicin > Om instituttet > Retskemi > Lov om euforiserende s...

Lovgivning om euforiserende stoffer i trafikken

D. 1. juli 2007 blev der vedtaget en ændring af færdselsloven, som vedrører kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer.

Hidtil har domfældelse for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer krævet, at man ved en klinisk undersøgelse ved en læge er blevet erklæret for påvirket af stoffer (uegnet til at føre motorkøretøj på fuldt betryggende måde). Efter ændringen af færdselsloven er det tilstrækkeligt, at euforiserende stof(fer) påvises i blodet over en bagatelgrænse.

Justitsministeriets bekendtgørelse om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer (bekendtgørelse nr. 655 af 19. juni 2007) angiver de nærmere retningslinjer for denne nye lovgivning.

Stoffer, der er anført på liste A,B,D og E i bilaget til Sundhedsministeriets bekendtgørelse om euforiserende stoffer (bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011), er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden (bemærk at liste C, som indeholder codein og codein-analoger, ikke er omfattet).  Ændringen sigter mod at gøre indsatsen mod kørsel i påvirket tilstand mere effektiv og bringer Danmarks trafiklovgivning på linje med vore nabolandes lovgivning.

Ved bestilling af prøver i trafiksager skal der angives på blanketten, om man ønsker bagatelgrænseanalyser eller sædvanlige analyser.

Rekvirering af bagatelgrænseanalyser kan ske i form af screening for misbrugsstoffer eller som enkeltanalyser.

Svar på bagatelgrænseanalyser afgives som påvist eller ikke påvist.

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte Retskemisk Afdeling, tlf. nr.: 35326214.